#SILWA NOBUGEBENGU KULAMAHOLIDE KAZIBANDLELA

  0
  340

  Amaphoyisa aseHoneydew angxengxa umphakathi wade Cosmo city kanye nowase Zandspruit ukuthy belwisane nobugebengu ngoba sekusondele amaholide kakhisimuzi. Okhulumela amaphoyisa aseHoneydew ukapteni Balan Muthan uthe kunesidingo sokuthi amaphoyisa aqaphele futhi azigqamise emphakathini lokhu ukusho ngesikhathi kunohlelo lokugwema ubugebengu obeluse Cosmo city ngoMhlaka 11/11/2019.

  “Izinga lobugengu lenyuka kakhulu ngesikhathi samaholide kakhisimuzi.” Kodwa ke sesiwulungisesele loZibandlela futhi necebo Lethu sesiqalile ukulisebenzisa , lokho kwenzeke ngoMfumfu 2019. Loluhlelo luzoqhubeka kuyoze kushaye uNhlolanja 2020.
  Sizobe silokhu sisebenza njenge njwayelo ukugwema ubugebengu e Cosmo city, Honeydew kanye nase North gate. Sesisungule nohlelo oluthi “OKAE MOLAO” eZandspruit lapho amaphoyisa ake avakashela yonke indawo edume kabi emphakathini. ”

  Ukapteni Muthan uthe amalunga omphakathi nawo kumele adlale indima ekulwisaneni nobugebengu. Amalunga omphakathi kumele aqaphe ngawokhozi , kumele abheke indawo yabo kakhulukazi uma beya noma sebebuya emsebenzini . Ukuze bezogwema ukukhuthuzwa , kumele bevale iminyango yezimoto uma bephuma, bafihle izikhwama zabo kanye nezincingo zabo.

  Uthayisele ngokuthi amalunga omphakathi kumele abike izigameko emaphoyiseni ngokuphazima kweso kunokuthi bethule nje. Abahlali base Cosmo city bakhulume ne Township news bathi ubugebengu e Cosmo city buhlezi bunyuka emphakathini wabo futhi iCosmo city ayisafani njengakuqala kusho uNompumelelo Dlamini uthe eminyakeni emibili eyendlule e-Cosmo city bebezihambela nje bekhululekile ngisho ebusuku kodwa manje lokho sekeaguquka. Asisaphephiphe emphakathini wethu kodwa ngibethemba lokuthi uma singasebenzisana ndawonye namaphoyisa kungaba nokuthula emphakathini wethu.

  By Dumani Moyo

  Translated by: Nokuthula Tsoaeli