Re ema kgahlanong le kgethologanyo ya batšwantle

  0
  389
  Proportional representative councillor Shadrack Mkhonto (with mask) with beneficiaries of food donations during the lockdown. Photo: Supplied

  Mokhanselara wa Ward 96, Matome Mafokwane o boletše gore ba ema kgahlanong ya kgethologanyo go batšwantle mabapi le kabelo ya diphuthelwana tša dijo. Mafokwane o boletše gore gona le maloko a setšhaba ao a thibelago batšwantle go humana diphuthelwana tša dijo. ‘’ Ge mopresidente wa naga abe a thibela kiletšo ya mesepelo, obe asa bolele le badudi ba Afrika Borwa fela eupša leba dinagamabapi. Batho ka moka bana le maloka ago humana diphuthelwana tša dijo gosa kgathelege gore batšwa kae.’’

  Mafokwane o boletše gape gore ba tšere sephetho sa goiša diphuthelwana tša dijo ntlo ka ntlo ele ge ba leka go hefola phetetšo ya bolwetši. ‘’ Gola Kyasand re šomisane le baethaopi mmogo le mekgatlo ya mmušo go netefatša gore dijo di fiwa batho ba maleba ele ge re leka gose tšhele melao yeo e beilwego ke mopresidente wa naga.’’

  Re ipiletša go maloko a setšhaba go abelana le maloko ka moka a setšhaba diphuthelwana tša dijo gosa kgathalege gore batšwa kae.