Mootledi wa Taxify o phonyogile kotsi ye šoro ya sefatanaga gola Cosmo City.

  0
  637
  Ebe ele mesong wadi 16 November ge mootledi wa Taxify yoo abego ale tseleng ya lephefo ya South Africa Drive gola Cosmo City a humana kotsi ye šoro ya sefatanaga. Go bolelwa gore sefatanaga se tšwile tseleng sathula mohlare yo o legokathoko ga tsela mesong wa mokibelo kairi ya boraro.
   
  Bulisani Mavimbela elego o mongwe wa badudi o boletše gore tiragalo ye, ediregile ka masa kgauswi le Multipurpose Centre efela mootledi o phonyogile tiragalong yeo.’ ke kwele ka modumo yoo osakgahlišego gotšwa tseleng, geke tšwela kantle ka bona lesogana tsoko letšwa ka sefatanageng seo se senyegilego.
   
  Kamahlatse mootledi obe a sepela ale noši le gona gase a humane dikgobalo. Re lekile go bolela le yena ka maikutlo a gagwe eupša a netefatša gore gase a gobala felo go fihlela ge koloi tsoko e tšwelela go mothuša.’’
  Mavimbela o boletše gape gore yena le moagišane wa gagwe bakwele baimologile geba fihla lefelong la tiragalo bahwetša mootledi asa phela ntle le dikgobalo. Ba kgoro ya sephodisa sa Honeydew ba boletše gore kotsi e hlotšwe ke gose otlele ka maleba lego otlela ka fase ga khuetšo ya madila.
  BY Dumani Moyo