Maleloko a #AreSebetseng Campaign ba swaragane le modiro wo mobotse wago hlwekiša lefelo leo batho ba dulago go lona.

  0
  433

  Kadi 17th August 2019, sehlopha sa #AreSebetseng ba hlwele ba swaragane le mošomo wago hlwekiša Extension 6 gola Cosmo City Ext 6, seo elego mošomo wa kgwedi ka kgwedi. #AreSebetseng ke lesolo lago hlotlheletša badudi ka moka ba metse seteropo ya Gauteng go hlokomela naga ya bona lego netefatša gore mafelo a bona a phele a hlwekile.

  Baetapele ba masepala wa Johannesburg; Funzela Ngobeni, MMC Leah Knot, PR Cllr Belinda Echeozonjoku and Chairperson of the EFF in ward 100 Jameson Ramotswana ba tšeere karolo go lesolo lago hlwekisa leo le tsenelwago ka mokibelo wa boraro mo kgweding ga mmogo le badudi ka moka ba motse wa Cosmo City. Moetapele Funzela o hlotlheditše badudi go tlogela go lahla ditlakala mafelong ago sebe a maleba legore ba nyake tsela ya maleba yeo ekago goba thuša go hlwekiša lefelo la bona. PR Cllr Belinda Echeozonjoku yoo elego moleloko o boletše gore beng ba mabenkele le bona ba netefatše gore gaba lahle ditlakala mafelong ao esebego a maleba gore motse o phele o hlwekile. Jameson Ramotswana o boletše gore o ikemišeditše go šoma mmogo le Cllr Mapula Mošito go netefatša gore lesolo le tšwela pele le gore badudi ba dule lefelong leo le hlwekilego ka mehla.

  George Tshishonga elego o mongwe wa badudi o boletše gore o ipiletša go MMC Leah Knott go dira se sengwe ka karolwana ya naga yeo e šomišwago bjale ka lefelo lago lahla ditlakala leo le lego ka Corner Siera Leone le Porto Novo.

   

  #AreSebetseng e swaragane le mathata ago swana le go tšhilafatša naga, go lahla ditlakala mafelong ago sebe a maleba lego šomiša naga bošaedi. Ke maikarabelo a dikarolo ka moka tša mmušo mmogo le badudi go netefatša gore lesolo le tsebalege metse seteropong ka moka legore le šomišwe.