Kotsi ya Difatanaga efitile ka Maphelo a mane ka Cosmo City

  0
  1004

  Batho ba bane ba tlhokofetše semetseng kotsing ka la 18 Oktober kotsing  ya difatanaga tša di lori tše pedi gedithulana ka mmileng wa Cosmo City Malibongwe Drive highway. Goya ka base h disa sa satelite yaka Cosmo City.

  banamedi ba babedi le mootledi ba kgweditše dikgobalo tša gošiiša kudu ba begwa ba hlokofetše lefelong lakotsi eo.emongwe o tee oile a kitimišetšwa sepetlele gomme a hlokofallela tseleng kamorago ga dokgobalo tša gošiiša.

  Ba sephodisa bare batho ba bangwe ba lesome tlhano (15) baile ba amega kotsing ye, ka dikgobalo tšago fapafapana le bona baile ba kitimišetšwa dipetlele tša go fapana gore batle bakgone go kgwetša thušo ka bjwako gokwagala gore ba ba bedi ba , bona ba be ba bakwa le badimo kamorago ga dikgobalo tše šoro wa Kgoro yaditsela .

  MEC le tša Dinamelwa ka Gauteng Dr Ismail Vadi ontšitše seo sebego sele mafatlheng a gagwe a tshidiša ba meloko ya ba bane bao ba latlhegetšsweng ke maphelo a bona kotsing yeo ya gošiiša Rele baKgoro ya dinamelwa .

  “ letša Ditsela rebe re rata gotshidiša bao batlhokofetšego ebile rella leba meloko ya bona, le ba bangwe bao ba amegileng kadikgobalo kotsing ye, re regafole kamoo gosafetšeng pelo Seo setlhotšeng kotsi ye, . gajwale gase sejwe gomme bo raMolao baswanetše go šoma kathata gonyakišiša seo se kabego setlhotše kotsi ye. Oile a ruma ka gore bjalo yena baKgoro ya dinamelwa MEC.

  letša Ditsela ka gotšwa kantorong Gauteng yadibuledi okgopetše ka Ms Melidah Madiba matsogo a mabedi gore baotledi baleke ka matla go šetša le go latela le go tlhompha melao ya tsela kadinako tšotlhe. Baotledi ba “ bantši nakong ya maikhutšo a Matswalo a Morena(Christmas), ba kgwetšwa ba otlela ka lebelo la godimo ditseleng ka bophara ka nageng yaborena, go kgopelwa gore baotledi ba leke go latela, gotlhompha le go šetša melao kamoka ya tsela mebileng kamoka kamo nageng ya borena.