Imizamo yokuqeda imikhukhu emphakathini wase-Itsoseng

  0
  179

  Udaba:Dumani Moyo,  Ihunyushwe ngu: Vincent Ndwandwe

  Umsebenzi wokwakhiwa kwezindlu emalibongwe Ridge waqalwa ngenhloso yokuthuthukisa indawo engumazakhele yase-Itsoseng, lendawo yaziwa kakhulu nge-Eskom esesigcemeni 100 ngaphandle nje kwaseCosmo City.oyisakhamuzi osehlale kulendawo imnyaka engaphezu kweyishumi uNomvula Nkundlande ubeke kanje “sidinga uhlelo olugculisayo lwezindlu emphakathini wase-Itsoseng”.

  Uqhubeke waveza ukuthi bebelokhu bebheke iCosmo City nayo esesigcemeni 100 ethuthuka ngesivinini ngaleso sikhathi umphakathi wabo uhlale usalele emuva ngentuthuko.“I-Cosmo City ibukeka iwukuphela kwesigceme esihlomulayo ezinhlelweni zentuthuko.Noma kunjalo,silindele ukubona okusigculisayo siwum’phakathi ngaloluhlelo lokwakhiwa kwezindlu.”

   Izinhlaka ezehlukene zom’phakathi okubalwa kuzo isigungu so-somabhizinis bendawo,abagqugquzeli bomphakathi,usonkontileka kanye nabathintekayo sebebambe imihlangano amahlandla amaningana nekhansela lesigceme uMapule Mosito emzameni yokuletha ushintsho kulom’phakathi ngodaba lohlelo lokwakhiwa kwezindlu.Izinhlaka ezehlukahlukene ezithintekayo sezizibophezele ekuqinisekiseni ukuthi lomsebenzi ubayimpumelelo.Inhloso nqangi yalomsebenzi wokwakhiwa kwezindlu kolendawo kwakuwukuqeda imikhukhu kuphinde kuqinisekiswe izimo ezigculisayo zabahlali abakhele lendawo.

  Ongumqondisi ekuthuthukisweni kwalomsebenzi u-Adam Masonganye uye wabalula ukuthi loluhlelo luyisidingo esikhulu njengoba luveza umongo wokuphepha nesithunzi em’phakathini. “Loluhlelo seluqalile njengoba kumanje sekunezindlu ezingamakhulu amahlanu namashumi ayisthupha nesishiyagalombili (569) esezakhiwe. “Amalungu om’phakathi ahlangabezana nemigomo yokuhlomula kulohlelo asefakiwe ohlwini lwalabo abazohlomula.” kusho uMasonganye.Abahlali bakulendawo sekukade belangazelela ukubona lendawo ithuthuka,kubukeka engathi izifiso zabo ziyafezeka manje. “Siletha uhlelo oluseqophelweni eliphezulu njengoba lezindlu zizokwakhiwa ngendlela ethi mayifane nale yezindawo eziqashisayo (apartment blocks) Silindele ukubona uzinzo olukhulu kulendawo,sibeke umgomo wokuphothula lomsebenzi ngoZibandlela wangonyaka ozayo.” Oyikhansela lesigceme 100 nokuyiso esengamele lendawo uMapule Mosito ubalule nokuthi loluhlelo luzolekelela kakhulu umphakathi ekusungulweni kwamathuba emsebenzi.

   “Sijabule ngentuthuko,ingqinamba esibhekene nayo yile yokuzingenela ngokungemthetho kwezakhamizi kwezinye zezindlu kulendawo  nyakenye.Noma kunjalo,umnyango wezezindlu nokuhlaliswa kwabantu wenza konke okusemandleni ukulungisa loludaba”. Lom’biko uphethe ngamazwi ekhansela lendawo uMapule Mosito.