Hlokomela bokotsi bja mohlagase

    0
    483

    Ba bangwe ba maloko a šetshaba ba šetše ba itemogetše bokotsi bja mohlagase kage ba ile ba amega go ditiragalo tšago šouka ke mohlagase. Goya leka dinyakišišo bontšhi ba bana go bonala batšea nako ye ntšhi ba ralokela mafelong ao a nago le mararankodi a mohlagase ao asego molaong elego seo e ebego hlobaboroko. Go bohlokwa kudu go batswadi go ruta bana ka bokotsi bja mohlagase go netefatša gore ba dule ba bolokegile ka mehla. Go ditikologong tše ntšhi re bona gosa hlokagala thuto mabapi le mohlagase le gore batho baka efoga bjang bothatha bjo kage re bona go sana le mahu a mantšhi ao a hlolago kego šokwa. Ka lamorena go bile le tiragalo ya masetlapelo go o mongwe wa modudi wa Diepsloot, moo mosadi a šoukilego ke dithapo tša mohlagase go fihla a hlokagala elege a leka go boloka morwa wagagwe yoo leyena a bego a šoukilwe ke mohlagase. Ba-TownshipNews ba ipiletša go badudi ka moka go ela šedi mararankodi a mohlagase lego bega dithapo tšeo di sego molaong goba Eskom gore re kgone go efoga ditiragalo tše.