Hlokego ya ditirelo tša kalafo eba hloba boroko lefaseng ka bophara

  0
  344

  Tšatši ka tšatši godi kgokaganyong tša leago le ditabeng go tšweletšwa dipego tša dingongorego ka maloko a setšhaba mabapi le hlokego ya ditirelo tša kalafo dikliniking tša kgauswi le bona. Re bona gape mašula ao a diregago go basadi bao ba lego mmeleng bao balahlegelwago ke masea morago ga tshwaro mpe ya bašomedi ba mmušo dikantorong tša kgoro ya maphelo.

  Mafelong a mantšhi a kalafo re bona gona le meraladi ye metelele ya batho bao banyakago thušo efela bapalelwa kego e humana. Go tšweletše dipego gotšwa go yo mongwe wa badudi ba Diepsloot elego Steven Molefe mabapi le kliniki ya OR Tambo Extension 2. Molli o boletše gore kliniki yeo ena le bašomedi ba bantšhi, empa batšea šedi ya bona ba e lebiša go bomme bao batlilego fao go humana thušo ka dithibela pelegi. O boletše gape gore balwetši bao banago le malwetši a šoro gaba fiwe šedi ebile batšea sebaka se setelele badutši meralading yeo.

  Molefe o boletše gape gore obe a feleseditše motswadi wa gagwe, eupša o ile a tshwenya keka moo bašomi babego baitshwerego ka gona.’’ Ke kwele bohloko kudu go bona ba bangwe ba balwetši ba gomišwa elege bare agona ditlabakelo tša maleba goba thuša. Ke fihlile esale mesong kudu elege kele leotong la goya mošomong efela keile kase humane thušo kage meraladi ya gona ebe ele ye telele.’’ Molefe o boletše gape gore o lekile go boledišana le ba bangwe ba bašomi ka seemo sa gagwe efela bammotša gore ge ale lebelong o swanetše gore a sepele a boye ka letšatši lele latelago.

  ‘’Dikliniki tša mmušo dimaemong ao a hlobaetšago ka lebaka la bašomi ebile sago kweša bohloko kudu ke gore malwetši a mašoro ga elwe hloko ebile batho bafeletša ba lobile maphelo a bona. Ke ipiletša go mmušo goka romela batho ba maleba go lekoleng seemo sa dikantoro tša bona goka fediša maitshwaro ao,’’ a realo Molefe

  Badudi baka ikgokagantšha le kantoro ya tša maphelo (OHSC) go tšweletšwa dingongorego tša bona mo go nomoro ye 080 911 6472, goba ya mopresidente ya 17737.

  By Winny Shokane

  Translated by Shelly Molepo