Ditaba tše dibose go bašumiši nakong ye, Khutso ya (Petrol)makhura a difatanaga: Theošo ya makhura a petrol kgweding ya Novemer e letilwe

0
653

Ka morago ga dikgwedi tse seswai tsa theko ya (petrol)makhura a difatanaga yeo ebego e ngagile molala, baotledi ba difatanaga batlo kgwetsa khutso kgweding ya Novemere. Ba karolo ya The Central Energy Fund (CEF) ba akantse gore theko ya makhura (petrol) e tlaya fase ka disente tse tharo lithara ka e tee mokgweding ya Novemere, š yeo etlabeng ele ya mathomo ka Morago gase sebaka sa dikgwedi tše seswai kamoka. Ga bjale mathata a mangwe ke a bao ba umi ang š š makhura a (Diesel), bona go lebeletswe gore theko ya gona esaile go namelela ka disente tse masome tharo
tlhano (35cents) lithara ka etee.– se ka nnete gasethabisi.

company ya tša CEF e lekaneditse theogo ye ya makhura ya disente tse tharo(3cent) lego matlafala ga ranta ya Afrika borwa gape le go tša kgwebo tsa theko yaka mafaseng a kantle ya Brent crude oil. Go boleleng le ba (the Business insider South Africa), Mogoledi ra Ekonomi ka lefapheng la dinyakišišo (the Bureau for Economic Research) ka University ya Stellenbosch, Hugo Pienaar, orile a re theko ya makhura a (petrol) eka theoga gape goba eka ema boemong bo bo tee go tshwana le kgweding ya Oktobere.

Nna ke nagana gore se sengwe sa bohlokwa ke gore “ theko ya makhura a (petrol) e dule e eme boemong bo bo tee nakwana ele sešupo se sebotse ka morago ga gonamela kgafetša kgafetša” Pienaar said. Kgweding ya July lenyaga, moPresidente wa naga Cyril Ramaphosa oile a thea komiti ya kagare ya diministara ya go nyakišiša tsela engwe yeo e kgonegago gore mmušo obe le seabe kapa o tsentše letsogo go beakanya theko ya fase le kamo ya batho dinageng tša sele gae. ephotho ya mathomo thomo ebe emetšwe goka loka.

mafelelong a Sepotemere lenyaga, fela eile ya fetetšwa pele mafelelong ga Novemere lenyaga. Hugo Pienaar, Mogoledi Raekonomy ka (the Bureau for Economic Research) ka Stellenbosch University, ore dilo kamoka dia tshephiša ka holofelo e kgolo go ba šumiši ba makhura a petrol nageng ya Afrika borwa.