Buyadlondlobala Ubugebengu Emalokishini

  0
  280

  Udaba: Dumani Moyo,  Ihunyushwe ngu: Vincent Ndwandwe

  Ukudunwa kwezimoto inkinga eseqhulwini eHoneydew.ngokusho kwabakasidlodlo,izigameko zokudunwa kwezimoto  eHoneydew naseZandspruit ziletha incindezi ezinhlakeni zokugcinwa komthetho,lokhu kuvezwe ngokhulumela abakasidlodlo esiteshini saseHoneydew ukapteni Balan Muthan elandisa abzindaba (Township News)

  A robber dressed in black pointing a gun at a women driver in a car. Car thief concept.

  Isigameko sakamuva sokudunwa kwezimoto senzeke ngoMgqibelo mhla zingama 26 kuMandulo 2020 ngezithuba zasekuseni ligamenxe eleshumi nanye,emgwaqeni uBeyers Naude. “Kusolakala ukuthi umgilwa (igama lakhe eligodliwe) wayevakashele indawo yaseZandspruit ngempelasonto,walandelwa abantu ababili esuka endaweni yokuzijabulisa nokuyilapho ethe mayema emarobhodini,enye yezimoto yamedlula yam’vimba ngaphambili nokuyilapho abasolwa ababili ababehlomile abaphuma kulemoto bamukhomba ngezulu lezandla base bemtheleka,bangena emotweni ohlangothini lwabagibeli nokuyilapho abayalela khona umgilwa ukuba ashayele.” kulanda yena ukapteni Muthan.

  Ukapteni Muthan ubuye waveza ukuthi kwaba nenye imoto eyabalandela ngemuva yohlobo lweToyota nokuthe em’va kwebanga elide base bemukhipha bemufaka emotweni yohlobo lweNissan bamyalela ukuba alale phansi khona emotweni

  Bayishaya yashosholoza iphikelele eBraamfischer eSoweto,ngaleskhathi bamyalela ukuba angasibiki lesigameko kwabakasidlodlo ngoba ngokwenza njalo angazithola esebulawa.Em’va kweskhathi bamehlisa emotweni nokuyilapho athinta khona abangani ukuba bezomulanda.

  Ukapteni Muthan uqhube wathi izehlakalo zobugebengu ziyakhula eZandspruit kanye nasezindaweni eziyakhele selokhu kungenwe esigabeni sokuqala sokumiswa kwezwe (lockdown) “Ngeskhathi sisesesigabeni sesihlanu sokumiswa kwezwe,kwakunokuthula emphakathini futhi engekho obekhala ngobugengu.

  Izinto ziye zashintsha lapho sekunyukelwa esigabeni sesibili lapho kwase kugunyazwe ukudayiswa kophuzo oludakayo, lokho kuveza ngokusobala ukuthi utshwala bunamuthelela muni ebugebengwini.” Lom’biko uphetha ngamazwi kalowo okhulumela amaphoyisa esteshini samaphoyisa eHoneydew.