Barutwana ba tshwenyegile kudu ka bokamoso bja bona

  0
  501
  Lecture room or School empty classroom with desks and chair iron wood in high school thailand, interior of secondary school education, with whiteboard, vintage tone educational concept

  Morago ga gore Mopresidente wa Afrika Borwa, Cyril Ramaphosa a tsebise ka go hefolwa ga dikiletso tsa mesepelo, barutwana ba tshwenyegile kudu ka bokamoso bja bona. Dihlogo tsa dikolo di gapeleditswe go tswalela dikgoro tsa dikolo pele ga nako ka lebaka la bolwetsi bjoo bo hlasetsego dinaga ka bophara. Boraditaba ba Township News ba rile geba boledisana le barutwana ba Kwena Molapo Compehensive Farm ba bolela gore ba tloga ba tshwenyegile kudu ka bokamoso ba bona kage basa tsebe gore batlile go boela neng dikolong.

  Thiamo Kubayi (17) elego o mongwe wa barutwana ba mphato wa marematlou o boletse gore o tshwenyegile ka seemo sa bona sa dithuto le gore gaba tsebe gore ba ithute ka eng kage ba hloka dibuka tsa maleba sekolong sa bona gore baithute. Ka go le lengwe Kganya Manganya (15) wa mphato wabo lesome o boletse gore le yena o hloka dibuka tsago ithuta legore o tshoga gore akatla a ipona a buseletsa mphato wa gagwe. ‘’ Ga rena dibuka tsa go bala re swanela kego hlakanela tse dingwe le barutwana ba bangwe e lego seo e bego hlobaboroko kage bare batho ba setswe ka dintlong.’’

  Ba bangwe ba barutwana bare ba dula mafelong ago hloka mohlagase ele seo seba tshitisago go bala kage ba be ba tshepile goya go bala dikolong tsa kgauswi le bona. Baithuti ba mphato wa marematlou ba boletse gape gore ba tshwenya ke gore bakase kgone go ngwadisa dithutong tsa godimo kage go nyakega dipoelo tsa bona tsa dihlatlobo tsa June.

  Story by: Nokuphila Shazi, Translated by: Shelly Molepo