Badudi ba motsaneng wa Itsoseng ba humane diphuthelwana tṧa dijo

  0
  376

  Diketekete tṧa badudi ba motsaneng wa Itsoseng ba humane diphuthelwana tsa dijo kadi 18 April gotṧwa go mokgatlo yo o bitṧwago Muslim Association of South Africa (MASA). Mekgatlo ye e fapanego ya mmuṧo e tṧwele lesolo lago fana ka diphuthelwana tṧa dijo go maloko a setṧhaba gagolo bao ba ihlokelago.
  Mmabatho Mdlongwa elego yo mongwe wa badudi o boletṧe gore o thabiṧitṧwe ke seo mokgatlo oba diretṧego sona. ‘’ke tloga ke thabile kudu ka se ebile ke ipiletṧa go baetapele ba mokgatlo gore ba tṧwele pele ka lesolo la bona ba kgone go thuṧa le ba bangwe.’’ Mokhanselara wa Ward 100 elego Mapule Mosito o boditṧe boraditaba ba Township News gore go tloga gole bohlokwa kudu go hlokomela maloko a setṧhaba ao a phelago ka tshokolo. ‘’ Bontṧhi bja badudi ke baipereki gaba humane letseno ka baka la maemo ao re lego go ona ago hefola dikiletṧo tṧa mesepelo. Go bohlokwa go bolediṧana le mekgatlo kamoka go thuṧana go lwantṧhana le tlala metsaneng ya rena.’’


  Kago le lengwe modulasetulo wa mokgatlo wa SANCO, Lyborn Ndou o boletṧe gore lege mokgatlo o leka ka maatla go lwantṧhana le tlala eupṧa go sana le dihlotlo tṧe ba kopanago le tṧona. Ndou o boletṧe gore gona le badudi bao basa lokelego go hwetṧa diphuthelwana kage ba humana letseno mafelelong a kgwedi eupṧa kebona bao ba Ṥitiṧago kabelo ya diphuthelwana kage ba gapeletṧa goba gona meralading. SANCO mmogo le mekgatlo ye mengwe ba netefatṧa gore diphuthelwana di fiwa batho ba maleba kago Ṥomiṧa dikgokagano tṧa leago tṧago swana le diWhatsapp group. Go humana diphuthelwana tṧe, badudi ba lokela go ngwadiṧa maina a bona ka botlalo, nomoro ya pukwana ya boitsibiṧo, nomoro ya ntlo ebile ba humana letseno laka fase ga R3,600 ka kgwedi.

  Mogwadi ke: Dumani Moyo    #Translated by: Shelly Molepo

  #TownshipNews reporting