‘’Africa by us’’ lesololagohlankela setšhaba kanako tšohle

  0
  399
  ‘’Africa by us’’ mmogo le badudiba Diepsloot batlile ka lesolo lago thuša badudi morago gago lahlagelwa ke madulo kalebaka la mollo. Captain Mathebula wa sephodisa sa Diepsloot o netefaditše gore go bile le ditiraragalo tše ntšhitšagoswaga mekhukhu gola Ext 1 le Ext 9. Go bolelwa gore mekhukhu ye šupa e aparetšwe ke mollo gola Ext 1 leye mene gola Ext 9 moo elego gore maloko amasomepedi bafeleditše balahlagelwa ke bodulo.
   
  Goya ka morena Gerald Ngobeni, yoo elego mohlami wa lenaneo la ‘’Africa by us’’ bakgopetše basetishi sa Sloot FM go kwalakwatša molaetša wago kgopela badudi go abelana ka ditlabelwa. O boletše gape gore badudi batšwele ka makatanamane goka thušana le maloko ka goba tlišetsa ditlabelwa tša goswana le diaparo, dijo, dibuka tša bana le madulo.
   
   
  Morago gago etela badudi, morena Sibanda elego yo mongwe a aparetšego ke masetlapelo a ogola Ext 1 o boletše gore baleboga maitapišo a badudi le baetapele balesolo. ‘’ ke rata go leboga badudi le bahlami balesolo ka maitapišo a bona ago hlankela setšhaba. Ketloga kethabile kudu geba kgonne go nthuša kadiaparo, dijo le mapai,ebile ke tshepha gore batla tšwelapele go dira mošomo yo o mobotse lego thuša badudi ba bangwe bjale kageba kgonne go nthuša le nna.’’
   
  Morena Ngobeni o tšwetše pele kala gore bakwele bathabile kudu geba kgonne goka thuša setšhaba. ‘’ Gare dire se gobane re kgona, eupsa re dira se go bontšha maloko a setšhaba gore rena le bona mahlokong le mathabong. Go kwiša bohloko go bona yo mongwe wageno a sokola ole gare o tseba gore oka kgona go mothuša bjang.’’ Ngobeni o ipiletša go bao banyakago go thuša go ikopantšha le yena monomorong ya 083 354 9701.
   
  Winny Shokane