Abahlali baseDiepsloot bathole ukudla emveni kokuthi basokolele ukudla

  0
  163

  NgoMsombuluko mhlazi-23 Ndasa(March), umongameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa wethule inkulumo yokuthi kuzovalwa izwe (Lockdown)  mhlaka 26 Ndasa(March) ukuze kunqandwe ukubhebhetheka kwesifo seCorona Virus 2(SARS-CoV-2). Lenkulumo iqonde ukuthi abantu behlale ezindlini/emakhaya kepha abantu abhlwempu naphakathi nendawo bazotheleleka ngenxa yokuthi kumele bezivalele emakhaya ukugwema   ukubhebhetheka kwe-corona. Kodwa ke abasebenzi abasemqoka bayasebenza ngoba bedingeka kakhulu.

  Umphakathi onjengo wase-Diepsloot ogcwele kakhulu ngabantu abeqe ku300 000 ngaphandle kobuzwe -Abantu abangasebenzi liye ku65% ,abantu abaningi badinga izijumba zokudla ukuze bephile. Utswinyo  olufakiwe ekuhambeni kusho ukuthi abazisebenzayo ,nabangasebenzi kanye nabanye banikwa ukudla ngokuphuthuma. Diepsloot indawo eseNyakatho neGoli kuhlala abantu abangu 300 000 abangasebenzi , abazisebenzayo nabahola isibonelelo yase Sassa.

  iNingizimu Afrika iyaziwa ngokuthi iyabambhisana futhi iyabekezela singayinqoba lento sibambhisane ndawonye kuliwe nendlala

  [18:53, 27/04/2020] Nokthula TNS: i-Diepsloot ibe ngenye yezindawo eziyinqala lapho amaqhawe omphakathi, amakhansela , amaNGO,amasonto kanye nezinye izinhlangano ezifana ne The Steyn City Foundation itoyitoyile ukuze kuzotholakala ukudla. i-Afrika Tikkun NPC, The what if Foundation, Rhiza Babuyile , Religion Psychosocial Support Initiative (REPSSI) nokubiza amanye amagama.

  Umphakathi wase Diepsloot uthole ukudla kubantu bama NGO.

  Bafakwe ezindaweni ezihlukene e-Diepsloot. Ngezi 9kuMbasa 2020 ,i-Afrika Tikkun bembambisane ne Methodist Church kanye ne Steyn City bakhiphe ukudla okungu 1200 laba abadingekayo lapho kubalwa i-Afrika Tikkun. Akekho obevumelekile ukuthi angene emasangweni ngaphandle kukothi bexilongwe ngabahlengikazi ukuvikela abahlali. Izimoto zathunyelwa ezindaweni ezihlukene ukukhipha ukudla ezindaweni ezifana no Riverside View Ext 28, Northern Works Community Hall, New Creation Ministries Ext 6, Afrika Tikkun Ext 10, MPCC Hall, Diepsloot Youth Centre kanye neBona Lesedi.

  Abantu benziwe amaqembu amancane ezindaweni ezihlukene ukuze babambisane nomthetho kahulumeni ukuze kubenokuqhelelana. Abantu abothole ukudla babonga bayanconcoza ezikhungweni ezibaxhasile ngoba besebephelelwa ukudla futhi nemali bebengenayo yokuthenga abakudingayo. Lenhlangano ilethe ukuhlulelwa njengoba abantu abanye bengeke bathole ukudla ngapha abanye abahlali bebesephutheni lokuthi bethathe ukudla kuzozonke izingxenye eziphisana ngokudla ukuze bengeke bethenge ukudla kuzekuphele ilockdown mhlaka kuphela uApril 2020.

  kubhale:UNokuphila Shazi .Translated by: Nokthula Tsoaeli